Acerca de Reagecon

Reagecon Ho?geldiniz

1986 y?l?nda kurulan Reagecon dnyan?n drt bir yan?nda bulunan laboratuvarlar iin Komple ?? zmleri sunan bir tedarikilerin nnde gelmektedir.

De?er nerimiz iinde, analitik kimya, biyokimya, fen bilimleri, devlet ve e?itim laboratuvarlar?nda kullan?lmak zere kimyasallar, reaktif maddeler, sarf malzemeleri, aletler ve bilimsel ekipmanlar bulunmaktad?r.

DE?ER NER?M?Z

Reagecon'un rn ve hizmet portfy ierisinde ?unlar bulunmaktad?r:

- 2.000'den fazla akredite, sertifikaya sahip, standartlar? takip edilebilir reaktif ve kimyasal solsyon retimi
- Sarf malzemeleri, aletler ve ekipmanlar da dahil olmak zere 160.000'den fazla laboratuvar malzemesinin sat???. Bu rnler dnyan?n nde gelen retici firmalar?ndan sa?lanmaktad?r ve tamam? online ma?azam?zdan temin edilebilir.

- ?inde tm ana sarf malzeme ve alet modellerinin vurguland???, kapsaml? 1.400 sayfal?k, tam renkli ve ciltli katalog
- Geni? bir aral?kta zelle?tirilmi?, tamam? ile takip edilebilir, sertifikal? formlasyonlar ve optimal uyum ve emniyeti garanti eden en son teknolojiler kullan?larak elde edilen malzemelerle paketlenen rnler
- ok geni? bir aral?kta yer alan enstrmanlar iin en geni? kapsaml? ISO 17025 akredite kalibrasyon hizmetleri ile tam do?rulama (IQ/OQ)
- Paketleme ve format seenekleri ile sunulan 20.000'den fazla EP, USP, ACS ve genel kullan?m gereksinimleri ile uyumlu kimyasal, biyokimyasal ve fen bilimleri malzemeleri
- Shanon'da bulunan Sat?c? Taraf?ndan Ynetilen Envanter hizmet merkezimizde, uzmanl?k, denetim, ve genel ynetim becerileri sunan ?irket personeline tam eri?im.

Training

Training

E?itim

Sampling

rnek Alma

Managed Services

?dari Hizmetler

Technical Services

Teknik Hizmetler

Chemicals&Consumables

Kimyasallar ve Sarf Malzemeleri

Reagents&Standards

Reaktifler ve Standartlar

Apparatus&Instruments

Aletler ve Enstrmanlar

Capital Equipment

Demirba? Donan?m?

M?TER?LER?M?Z

M?terilerimiz aras?nda Eczac?l?k, Klinik, evre, Fen Bilimleri, G?da Teknolojisi ve E?itim sektrlerinde yer alan laboratuvar, temiz oda, i?leme ve retim tesisleri dahil olmak zere 1.500'den fazla kurulu? bulunmaktad?r. Bunun yan? s?ra, 90'dan fazla distribtrn olu?turdu?u a?, rnlerimizin sat???n? EMEA APAC ve ABD'de gerekle?tirmektedir.

Deirdre Madigan, QC Teknisyen

ALI?ANLARIMIZ

Yerel ?rlanda kkenli firmam?zda 70 ki?i al??maktad?r. ?irket temellerini Sa?lam Bilim zerine kurmu?tur. al??anlar?m?z?n te birinden fazlas? nitelikli bilim adam? olup m?terilerimize i?lerinde gerek duydu?u uzmanl?k ve i?in i yzn anlayarak yard?mc? olmaktad?rlar.

SZMZ

Kendisini adam?? personelimizin her zaman en st dzeyde gsterdi?i aba ile mkemmel teknik destek, tedarik zinciri ve m?teri memnuniyeti sa?layarak hizmet vermek.

 
Reklam

Newsletter Signup

Subscribe and be the first to hear about our news and offers