O Reagecon

Witamy Reagecon

Firma Reagecon zosta?a za?o?ona w 1986roku i nale?y do najwi?kszych dostawcw gotowych rozwi?za? biznesowych do laboratoriw na ca?ym ?wiecie.

Nasza oferta obejmuje ?rodki chemiczne, odczynniki, materia?y eksploatacyjne, instrumenty i urz?dzenia naukowe przeznaczone dla laboratoriw wykonuj?cych analizy chemiczne, biochemiczne, przyrodnicze i ekologiczne zarwno pa?stwowych, jak i edukacyjnych.

NASZA OFERTA

W ofercie firmy Reagecon znajduj? si? nast?puj?ce produkty i us?ugi:

Ponad 2000 akredytowanych, certyfikowanych i identyfikowalnych wzorcw, odczynnikw i roztworw chemicznych w?asnej produkcji.
Ponad 160000 produktw laboratoryjnych, w tym materia?y eksploatacyjne, instrumenty i urz?dzenia. Produkty te pochodz? od wi?kszo?ci najlepszych producentw z ca?ego ?wiata i s? do nabycia a naszym sklepie internetowym.

Kompleksowy i kolorowy 1400-stronicowy katalog, w ktrym mo?na znale?? wszystkie najwa?niejsze marki producentw materia?w eksploatacyjnych i instrumentw laboratoryjnych.
Bogata oferta receptur dostosowanych do potrzeb klientw: w pe?ni identyfikowalnych, certyfikowanych i zapakowanych w nowoczesne materia?y gwarantuj?ce ich pe?n? zgodno?? ze specyfikacj? i bezpiecze?stwo.
Najwi?kszy wybr us?ug kalibracyjnych zgodnych z norm? ISO 17025, w tym pe?na legalizacja (IQ/OQ) wielu instrumentw laboratoryjnych.
Ponad 20000 ?rodkw chemicznych, biochemicznych i przyrodniczych dost?pnych w r?nych opakowaniach i formatach, zgodnie z Ph. Eur., USP i ACS, odpowiednio do zastosowania.
Pe?ny dost?p do naszych pracownikw, ktrzy s?u?? swoim do?wiadczeniem i umiej?tno?ciami w zakresie audytw i zarz?dzania w centrum us?ugowym Vendor Managed Inventory w mie?cie Shannon.

Szkolenie

Training

Szkolenie

Sampling

Prbkowanie

Managed Services

Us?ugi zarz?dzane

Technical Services

Us?ugi techniczne

Chemicals&Consumables

?rodki chemiczne i materia?y eksploatacyjne

Reagents&Standards

Odczynniki i wzorce

Apparatus&Instruments

Instrumenty

Capital Equipment

Urz?dzeniaNASI KLIENCI

Nasi klienci to ponad 1500 organizacji, ktre funkcjonuj? laboratoria, czyste pokoje, przetwarzanie i zak?adw produkcyjnych w przemy?le farmaceutycznym, klinicznych, ?rodowiska, Nauki o ?yciu, Technologii ?ywno?ci oraz kszta?cenia. Ponadto, sie? ponad 90 dystrybutorw ponownie sprzedawa? nasze produkty w ca?ym regionie EMEA, APAC i USA.

NASI KLIENCI

Do naszych klientw nale?y ponad 1500 firm prowadz?cych laboratoria, pomieszczenia czyste oraz zak?ady przetwrcze i produkcyjne w bran?y farmaceutycznej, klinicznej, ekologicznej, przyrodniczej, edukacyjnej i technologii ?ywienia. Dodatkowo sie? ponad 90dystrybutorw sprzedaje nasze produkty w krajach EMEA, APAC i w USA.

Deirdre Madigan, technik kontroli jako?ci

NASI LUDZIE

Sp?ka ma irlandzkie korzenie, irlandzkich w?a?cicieli i zatrudnia 70 osb. Podstaw? naszej dzia?alno?ci jest pasja zdrowej nauki. Ponad jedna trzecia naszych pracownikw to wykwalifikowani naukowcy, ktrzy s?u?? klientom swoj? wiedz? i do?wiadczeniem w zakresie potrzeb biznesowych.

NASZE ZAPEWNIENIE

Doskona?e: pomoc techniczna, ?a?cuch dostaw, relacje z klientem i obs?uga zawsze przy pe?nym zaanga?owaniu naszej wyspecjalizowanej za?ogi.

 
Reklama

Newsletter Signup

Subscribe and be the first to hear about our news and offers